Kandidáti

Valašské Meziříčí - seznam kandidátů do zastupitelstva

Kandidátka pro komunální volby Valašské Meziříčí 2018

Seznam všech našich kandidátů pro volby do zastupitelstva.

Program

1.

Zapojení občanů města do rozhodování o věcech veřejných

 • Podpoříme participativní rozpočet. Občany města necháme každoročně rozhodnout o využití 7 milionů korun
 • Budeme i nadále naslouchat potřebám občanů místních částí prostřednictvím osadních výborů
2.

Sociální služby, senioři

 • Zajistíme důstojné podmínky pro život seniorů v našem městě
 • Budeme i nadále podporovat pestré aktivity pro tuto věkovou skupinu
 • Finance směřující do sociální oblasti podrobíme revizi a široké diskusi. Musí směřovat k potřebným a jejich využití musí být smysluplné zejména pro občany našeho města
 • Zaměříme se na výstavbu startovacích bytů a bydlení pro seniory
3.

Sport

 • Dokončíme projektovou přípravu a postavíme sportovní halu společně se Zlínským krajem
 • Budeme nadále výrazně podporovat mládežnický sport
 • Zasadíme se o vybudování dalších chybějících sportovišť (taneční sál, gymnastická tělocvična, skatepark/scootpark)
 • Vybudujeme tábořiště u loděnice
4.

Doprava

 • Nadále budeme podporovat MHD zdarma, od prosince 2018 spustíme nové jízdní řády a vyměníme staré autobusy za nové
 • Připravíme projekt na moderní dopravní terminál u vlakového nádraží s dostatkem parkovacích míst
 • Budeme nadále vyvíjet maximální tlak na České dráhy a SŽDC s cílem modernizovat budovu vlakového nádraží
 • Zasadíme se o výstavbu vnitřních cyklostezek a jejich napojení na Cyklostezku Bečva a do průmyslové zóny Lešná
 • Budeme i nadále rozšiřovat možnosti parkování v sídlištích. Podpoříme tzv. „Zelené parkování“
 • Nadále budeme aktivně spolupracovat s ŘSD na realizaci obchvatu města a Palačovské spojky
 • Budeme i nadále investovat do dopravní infrastruktury
5.

Bezpečnost

 • Podpoříme další aktivity Městské policie vedoucí ke zvýšení bezpečnosti v našem městě (prevence, SOS telefony pro seniory, asistence u přechodů pro chodce u škol, řešení drogové problematiky a další)
 • Budeme dále rozšiřovat kamerový systém městské policie zejména v problémových lokalitách a u škol
 • Přidáme rychlostní radary na místa, kde je zvýšený pohyb chodců, hlavně dětí
 • I nadále budeme podporovat činnost hasičského záchranného sboru, zdravotní záchranné služby a dobrovolných hasičů
6.

Investice

 • Zaměříme se na zdárné dokončení klíčových investic města, jako je rekonstrukce Kina Svět a Sportovní hala
 • Realizujeme rekonstrukci náměstí
 • Nadále budeme pokračovat v rekonstrukci sídlišť, hřišť a komunikací
 • V místních částech budeme nadále investovat do potřebné infrastruktury. Chceme, aby v každé místní části bylo sportoviště, dětské hřiště a potřebné zázemí pro pořádání společenských akcí
 • Budeme pokračovat v investicích do digitalizace Městského úřadu
 • Podpoříme výstavbu skateparku
 • Intenzivně se budeme snažit řešit situaci s pozemky v proluce Masarykovy ulice
 • Podpoříme výstavbu další vodní plochy v areálu městského koupaliště
7.

Bytová politika

 • Dokončíme přípravu stavebních míst jak pro individuální, tak pro hromadnou bytovou výstavbu v Bynině, na Juřince, na Štěpánově a v Podlesí
 • Budeme podporovat a aktivně koordinovat projekty týkající se bytové výstavby (Křižanova pila, U Vodojemu)
 • Zaměříme se na aktualizaci a dobrou přípravu územního plánu jako strategického dokumentu pro rozvoj bydlení v našem městě
 • Budeme i nadále trvat na striktním dodržování pravidel pro přidělování a užívaní městských bytů. Nebudeme tolerovat neplatiče a problémové nájemníky
8.

Zelené město, ekologie

 • Maximálně podpoříme výsadbu zeleně na veřejných prostranstvích a její údržbu
 • Stojíme za výsadbou kruhových objezdů a budeme ji nadále podporovat
 • Chceme vybudovat rozkvetlé náměstí
 • Maximálně využijeme potenciál řeky Bečvy a jejího nábřeží k vytvoření sportovně relaxačního okruhu. Vrátíme tvář historickému nábřeží Bečvy
 • Intenzivně se budeme zabývat ekologickým nakládáním s odpady, rozšíříme možnosti jejich separace. Podpoříme nádoby na bioodpad nejen v sídlištích
 • Zintenzivníme systém úklidu ve městě, zvětšíme frekvenci sekání trávy během roku
 • Podpoříme projekty pro zadržování vody v krajině
 • Budeme pokračovat v modernizaci veřejného osvětlení využitím LED technologie
9.

Finance

 • Prioritou pro nás zůstává transparentní hospodaření města. I nadále budeme zveřejňovat všechny faktury a smluvní dokumenty
 • Zaměříme se na využití dotačních titulů potřebných pro město
 • Budeme pokračovat v centrálním nákupu energií, telekomunikačních služeb a pojištění
10.

Školství, kultura

 • Budeme i nadále investovat do základních a mateřských škol včetně SVČ Domeček
 • Budeme podporovat technické, jazykové a pohybové aktivity dětí
 • Podpoříme volnočasové aktivity dětí a mládeže
 • Nadále budeme podporovat kulturní akce v našem městě pro všechny generace
 • Chceme, aby Valašské Meziříčí bylo nadále kulturním centrem Valašska
 • Budeme nadále pečovat o kulturní památky a obnovovat historická zákoutí města
 • Ještě více otevřeme zámecký park Kinských našim občanům

Akce

Kontakt

MO Valašské Meziříčí mo.valasske.mezirici@anobudelip.cz